Kontakt
Strona główna

Rodo - Polityka Prywatności

Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu Twoich danych osobowych uzyskanych bezpośrednio

- dla Klientów Sklepu Części i Akcesoriów Truck, Warsztatu Naprawczego, Usług Transportowych

 

Poniżej przedstawiamy informację o przetwarzaniu Twoich danych osobowych zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO[1].  Znajdują się tu informacje m.in. o tym, kto jest Administratorem Twoich danych osobowych, celach i podstawach przetwarzania Twoich danych, a także przysługujących Ci prawach.

 

 1. Administrator danych osobowych i dane kontaktowe Administratora.

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli osobą decydującą o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane jest:  Waldemar Gierczyński  prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Usługi Transportowe Waldemar Gierczyński  z siedzibą w Modliszewicach, ul. Wąska 6, 26-200 Końskie, NIP: 6581003002, REGON: 290569755.

W celu uzyskania informacji związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami: pisemnie na adres korespondencyjny:  Usługi Transportowe Waldemar Gierczyński  ul. Piłsudskiego 124, 26-200 Końskie; telefonicznie pod numerem: 604 164 605; poprzez adres e-mail: biuro@gierczynski.com , z osobą do kontaktu: Waldemar  Gierczyński.

 

 1. Cele i podstawy przetwarzania, czyli w jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane oraz okres, przez który przechowujemy Twoje dane.
  1. Twoje dane wykorzystywane są w celu:
   1. zawarcia i wykonania umowy sprzedaży/świadczenia usług, którą z nami zawarłeś  lub podjęcia działań przed zawarciem umowy  zgodnie z  6 ust. 1 lit b) RODO –  przez czas realizacji umowy lub do czasu zawarcia umowy;
   2. wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, w tym obowiązków podatkowo- księgowych (wystawianie i przechowywanie faktur VAT oraz innych dokumentów księgowych), rozpatrywanie reklamacji, przekazywanie  danych organom administracji publicznej lub  skarbowej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit c) RODO oraz na podstawie obowiązujących przepisów prawa – do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów podatkowych[2] i przepisów o rachunkowości[3] lub innych przepisów obowiązującego prawa;
   3. archiwalnym (dowodowym) dla zabezpieczenia informacji czy też na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest  naszym prawnie uzasadnionym interesem  zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – do upływu okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń;
   4. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem  zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – do upływu okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń;
   5. oferowania przez nas produktów i usług (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - do czasu, aż zgłosisz sprzeciw  względem przetwarzania w tym celu danych lub sami ustalimy, że dane się zdezaktualizowały.

 

 • Odbiorcy danych, czyli komu przekazujemy Twoje dane.

Twoje dane mogą być przekazywane następującym  odbiorcom danych:

 1. BIURO RACHUNKOWE mgr PIOTR KURCZYŃSKI z siedzibą w Koczwarze;
 2. Krajowej Administracji Skarbowej.

Twoje dane mogą być też przekazywane następującym kategoriom odbiorców danych:

 1. Organom państwowym w oparciu o obowiązujące przepisy prawa;
 2. Podmiotom: obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym narzędzia teleinformatyczne, hosting, usługi poczty elektronicznej, świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową; prowadzącym działalność pocztową lub kurierską w celu kierowania do Ciebie korespondencji lub dostarczenia zamówionych przez Ciebie produktów; świadczącym usługi bankowe, płatnicze w celu wykonywania rozliczeń finansowych.

 

 1. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Nie przekazujemy, ani nie planujemy przekazywać Twoich danych osobowych  poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

 

 1. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.

Wobec Twoich danych nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany. Twoje dane  nie będą też profilowane.

 

 1. Informacja, czy podanie danych jest wymogiem ustawowym lub wymogiem umownym lub warunkiem zawarcia umowy, czy jesteś zobowiązany do ich podania i jakie są konsekwencje ich niepodania.

Podanie przez Ciebie danych jest:

 1. Warunkiem zawarcia umowy, jeżeli chcesz zawrzeć z nami umowę. Podanie tych danych jest dobrowolne. Brak podania tych danych uniemożliwi nam zawarcie umowy.
 2. W przypadku, gdy chcesz otrzymać fakturę VAT podanie danych jest wymogiem ustawowym[4].  Podanie tych danych jest obowiązkowe jeśli chcesz otrzymać fakturę VAT, inaczej nie będziemy mogli wystawić Ci faktury VAT.
 3. Dobrowolne w zakresie pozostałych danych.

 

 • Twoje prawa, czyli  z jakich praw możesz skorzystać  w związku z przetwarzaniem Twoich danych.  

Przysługuje Ci prawo do:

 1. Dostępu do danych - uzyskania od Administratora potwierdzenia czy przetwarzane są Twoje dane, a jeżeli tak to jesteś uprawniony do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania informacji o przysługujących 
 2. Otrzymywania kopii danych podlegających przetwarzaniu - pierwsza kopia jest bezpłatna, za kolejne kopie Administrator może pobrać opłatę wynikającą z kosztów administracyjnych.
 3. Żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia danych, które są niekompletne.
 4. Żądania usunięcia danych – w przypadku, gdy:
  1. dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  2. cofniesz zgodę na przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
  3. wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych opartego na prawnie uzasadnionym interesie Administratora  lub wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego;
  4. dane były przetwarzane niezgodnie z prawem;
  5. dane muszą zostać usunięte w celu wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego.
 5. Żądania ograniczenia przetwarzania danych - w przypadku, gdy:
  1. kwestionujesz prawidłowość danych - na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić ich prawidłowość;
  2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Ty sprzeciwisz się usunięciu danych,  żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
  3. Administrator nie potrzebuje już danych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  4. wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych opartego na prawnie uzasadnionym interesie Administratora - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu.
 6. Przenoszenia danych – otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych, które dostarczyłeś Administratorowi; oraz przesłania tych danych innemu administratorowi, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy oraz w sposób zautomatyzowany; oraz żądania przesłania danych bezpośrednio innemu administratorowi.
 7. Wniesienia skargi do organu nadzorczego - jeżeli  uważasz, że dane są przetwarzane niezgodnie z prawem możesz złożyć w tej sprawie skargę do  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, 00-193 Warszawa lub innego właściwego organu nadzorczego.
 8. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych opartego na prawnie uzasadnionym interesie Administratora. W takiej sytuacji należy nam opisać Twoją szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania  Wówczas to po rozpatrzeniu Twojego wniosku przestaniemy przetwarzać Twoje dane objęte sprzeciwem. Dane te będziemy mogli jednak dalej przetwarzać jeżeli wykażemy: istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych   wobec Twoich praw, lub też, że  Twoje dane są nam niezbędne  do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 9. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.
 10. Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych - w każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody.

Zakres każdego z wyżej wymienionych praw, jak też sytuacje, w których można z nich skorzystać  opisane zostały w art. 15-22 RODO. To, z którego prawa możesz skorzystać będzie uzależnione od celu i podstawy prawnej przetwarzania danych. Z powyższych praw możesz skorzystać składając wniosek osobiście lub wysyłając do nas  wniosek listownie lub pocztą elektroniczną. Zaznaczamy jednak, że przed realizacją Twoich praw możemy potrzebować dodatkowych informacji potwierdzających Twoją  tożsamość.

 

[1] RODO oznacza  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).

[2] art. 70 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa- przez okres 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin  płatności podatku do upływu terminu zobowiązania podatkowego.

[3] Art. 74 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości - przez okres 5 lat liczonych od początku roku  następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą.

[4] art. 106e ust. 1 pkt 3 i pkt 4 lub 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.)

 

Klauzula Informacyjna  o przetwarzaniu Twoich danych osobowych

- dla Klientów  Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów

 

Poniżej przedstawiamy informację o przetwarzaniu Twoich danych osobowych zgodnie  z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO[1].  Znajdują się tu informacje m.in. o tym, kto jest Administratorem Twoich danych osobowych, celach i podstawach przetwarzania Twoich danych, a także przysługujących Ci prawach.

 

 1. Administrator danych osobowych i dane kontaktowe Administratora.

Administratorem Twoich  danych osobowych, czyli osobą decydującą o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane jest:  Waldemar Gierczyński  prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Usługi Transportowe Waldemar Gierczyński  z siedzibą w Modliszewicach, ul. Wąska 6, 26-200 Końskie, NIP: 6581003002, REGON: 290569755.

W celu uzyskania informacji związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami: pisemnie na adres korespondencyjny:  Usługi Transportowe Waldemar Gierczyński  ul. Piłsudskiego 124, 26-200 Końskie; telefonicznie pod numerem: 604 164 605; poprzez adres  e-mail:biuro@gierczynski.com , z osobą do kontaktu: Waldemar  Gierczyński.

 

 1. Cele i podstawy przetwarzania, czyli w jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane oraz okres, przez który przechowujemy Twoje dane:
  1. Twoje dane osobowe wykorzystywane są w celu:
   1. zawarcia i wykonania umowy świadczenia usługi w postaci badania technicznego pojazdu  w Okręgowej  Stacji Kontroli Pojazdów  zgodnie z  6 ust. 1 lit b) RODO – przez czas niezbędny dla realizacji umowy;
   2. wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych związanych z wykonaniem usługi badania technicznego pojazdu, takich jak: wystawienie zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu[2], wystawienia faktury VAT, przesyłania informacji do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców[3] oraz organów państwowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa - zgodnie z art. 6 ust. 1 lit c) RODO – do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów podatkowych[4] i przepisów o rachunkowości[5] lub innych przepisów obowiązującego prawa;
   3. archiwalnym (dowodowym) dla zabezpieczenia informacji czy też na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, jak też w celu ewentualnego: ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest  naszym prawnie uzasadnionym interesem zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – do upływu okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń;
   4. oferowania przez nas produktów i usług (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO lub na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody - art. 6 ust. 1 lit a) RODO - do czasu, aż zgłosisz sprzeciw  względem przetwarzania w tym celu danych lub sami ustalimy, że dane się zdezaktualizowały lub do czasu cofnięcia przez Ciebie zgody.

 

 • Odbiorcy danych, czyli komu przekazujemy Twoje dane.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane następującym  odbiorcom danych:

 1. Ministrowi Cyfryzacji prowadzącemu Centralną Ewidencję Pojazdów i Kierowców;
 2. Transportowemu Dozorowi Technicznemu;
 3. NORCOM Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Poznaniu;
 4. BIURO RACHUNKOWE mgr PIOTR KURCZYŃSKI z siedzibą w Koczwarze;
 5. Krajowej Administracji Skarbowej.

Twoje dane mogą być też przekazywane następującym kategoriom odbiorców danych:

 1. Organom państwowym w oparciu o obowiązujące przepisy prawa;
 2. Podmiotom: obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym narzędzia teleinformatyczne, hosting, usługi poczty elektronicznej, świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową; prowadzącym działalność pocztową lub kurierską w celu kierowania do Ciebie korespondencji; świadczącym usługi bankowe, płatnicze w celu wykonywania rozliczeń finansowych.
 3. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Nie przekazujemy, ani nie planujemy przekazywać Twoich danych osobowych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

 1. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.

Wobec Twoich danych nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany. Twoje dane  nie będą też profilowane.

 

 1. Informacja, czy podanie danych jest wymogiem ustawowym lub wymogiem umownym lub warunkiem zawarcia umowy, czy jesteś zobowiązany do ich podania i jakie są konsekwencje ich niepodania.
  1. Jeżeli chcesz wykonać badanie techniczne pojazdu podanie przez Ciebie danych jest wymogiem ustawowym. Podanie tych danych jest obowiązkowe jeśli chcesz wykonać badanie techniczne pojazdu. Brak podania danych uniemożliwi nam przeprowadzenie badania technicznego.
  2. W przypadku, gdy chcesz otrzymać fakturę VAT podanie danych jest wymogiem ustawowym[6].  Podanie tych danych jest obowiązkowe jeśli chcesz otrzymać fakturę VAT, inaczej nie będziemy mogli wystawić Ci faktury VAT.
  3. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

 

 • Twoje prawa, czyli z jakich praw możesz skorzystać w związku z przetwarzaniem Twoich danych.

Przysługuje Ci prawo do:

 1. Dostępu do danych - uzyskania od Administratora potwierdzenia czy przetwarzane są Twoje dane, a jeżeli tak to jesteś uprawniony do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania informacji o przysługujących 
 2. Otrzymywania kopii danych podlegających przetwarzaniu - pierwsza kopia jest bezpłatna, za kolejne kopie Administrator może pobrać opłatę wynikającą z kosztów administracyjnych.
 3. Żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia danych, które są niekompletne.
 4. Żądania usunięcia danych – w przypadku, gdy:
  1. dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  2. cofniesz zgodę na przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
  3. wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych opartego na prawnie uzasadnionym interesie Administratora  lub wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego;
  4. dane były przetwarzane niezgodnie z prawem;
  5. dane muszą zostać usunięte w celu wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego.
 5. Żądania ograniczenia przetwarzania danych - w przypadku, gdy:
  1. kwestionujesz prawidłowość danych - na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić ich prawidłowość;
  2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Ty sprzeciwisz się usunięciu danych,  żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
  3. Administrator nie potrzebuje już danych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  4. wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych opartego na prawnie uzasadnionym interesie Administratora - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu.
 6. Przenoszenia danych – otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych, które dostarczyłeś Administratorowi; oraz przesłania tych danych innemu administratorowi, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy oraz w sposób zautomatyzowany; oraz żądania przesłania danych bezpośrednio innemu administratorowi.
 7. Wniesienia skargi do organu nadzorczego - jeżeli  uważasz, że dane są przetwarzane niezgodnie z prawem możesz złożyć w tej sprawie skargę do  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, 00-193 Warszawa lub innego właściwego organu nadzorczego.
 8. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych opartego na prawnie uzasadnionym interesie Administratora. W takiej sytuacji należy nam opisać Twoją szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania  Wówczas to po rozpatrzeniu Twojego wniosku przestaniemy przetwarzać Twoje dane objęte sprzeciwem. Dane te będziemy mogli jednak dalej przetwarzać jeżeli wykażemy: istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych   wobec Twoich praw, lub też, że  Twoje dane są nam niezbędne  do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 9. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.
 10. Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych - w każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody.

Zakres każdego z wyżej wymienionych praw, jak też sytuacje, w których można z nich skorzystać  opisane zostały w art. 15-22 RODO. To, z którego prawa możesz skorzystać będzie uzależnione od celu i podstawy prawnej przetwarzania danych. Z powyższych praw możesz skorzystać składając wniosek osobiście lub wysyłając do nas  wniosek listownie lub pocztą elektroniczną. Zaznaczamy jednak, że przed realizacją Twoich praw możemy potrzebować dodatkowych informacji potwierdzających Twoją  tożsamość.

 

[1] RODO oznacza  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).

[2] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach.

[3] Art. 80ba ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.

[4] art. 70 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa- przez okres 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin  płatności podatku do upływu terminu zobowiązania podatkowego.

[5] Art. 74 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości - przez okres 5 lat liczonych od początku roku  następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą.

[6] art. 106e ust. 1 pkt 3 i pkt 4 lub 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.)

 

 

 

 

 

Adres Firmy 

Usługi Transportowe Waldemar Gierczyński

26-200 Końskie, ul.Piłsudskiego 124

Warsztat  Naprawczy

tel. kom 600245282

warsztat@gierczynski.com

Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów

tel./fax 413724058

oskp@gierczynski.com

Sklep Części i Akcesoria Truck

tel./fax 413753878

tel. kom. 505614940

DMC Firewall is a Joomla Security extension!